Illikuku
lasteaed
Lasteaed: +372 797 0039
Direktor: Katrin Peil, +372 521 4614, kaari@polva.ee

Andmekaitsetingimused

Ahja Lasteaed ILLIKUKU

Andmekaitsetingimused

Ahja Lasteaed Illikuku juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Töötleme laste, vanemate ja lasteaia töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Ahja Lasteaed Illikuku ülesanne on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Lasteaed töötleb isikuandmeid enda põhiülesande ja sellega kaasuvate ülesannete täitmiseks.

Töötleme laste, vanemate ja lasteaia töötajate isikuandmeid järgmistel alustel:

  • avaliku ülesande täitmiseks;
  • juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • lepingu täitmiseks;
  • nõusoleku alusel.

Andmete säilitamine ja edastamine

Ahja Lasteaed Illikuku ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või on antud nõusolek andmete edastamiseks. Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse seadusest tuleneva säilitustähtaja või aegumistähtaja möödumiseni, või nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Peale seda dokumendid hävitatakse.

Enda isikuandmetega tutvumine

Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega, mida Ahja Lasteaed Illikuku on tema kohta kogunud. Väljastame andmeid ja dokumente teabenõude esitamisel.

Isikul on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui selgub, et Ahja Lasteaed Illikuku valduses olevad andmed ei ole õiged. Kui Ahja Lasteaed Illikukul ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võib nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Lasteaia andmekaitse kontaktisik on Inge Saksing, kelle ülesandeks on koordineerida lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamist.

e-post: inge.saksing@ahjalasteaed.ee

telefon 797 0039

Illikuku lasteaed

Lasteaed Illikuku on koolieelne lasteasutus, mis võimaldab eelkõige Põlva valla elanikele laste päevast hoidu ja alushariduse omandamist.
© Illikuku lasteaed 2020. Kõik õigused kaitstud.