Menu
+372 5218540

Kodukord

Kinnitatud hoolekogu otsusega 24.08.2018

1. Üldsätted

1.1. Ahja Lasteaed Illikuku (edaspidi lasteaed) kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Kodukord on täitmiseks kohustuslik lastele, vanematele, lasteasutuse töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

1.4. Kodukord on koostatud Ahja Lasteaed Illikuku ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ning vanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest.

2. Tööaeg

2.1 Lasteaed on avatud tööpäeviti järgmiselt: 1,5-3a ja 4-5a rühm kell 7.00-18.00 ja 6-7a rühm kell 7.30-17.30.

2.2. Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.

2.3. Lasteaia rühmad töötavad päevakava alusel. Kooskõlastatult direktoriga on õpetaja õigus teha muudatusi päevakavas nt teatrikülastus, matk, väljasõit, raamatukogukülastus jms õppe-kasvatustöö mitmekesistamiseks, teavitades sellest vanemaid vähemalt kaks päeva ette.

2.4. Vastavalt pühade ja tähtpäevade seadus § 1 ja 2 lühendatakse vahetult eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra: Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, Võidupühale, Jõululaupäevale.

2.5. Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii, koolitus jms). Eriolukorrast antakse vanemale teada koheselt telefoni teel, va koolitus.

3. Töökorraldus

3.1. Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava, ürituste kava ja nädalaplaanid.

3.2. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine õppe- ja kasvatustegevuste toimumise aegadel. Soovitav on, et vanema rühma laps käiks lasteaias pidevalt kohal, va lapse haigestumisel. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse. Õppe- ja kasvatustegevuste ajad kajastuvad rühma päevaplaanis ja on kättesaadavad rühma õpetajatelt, infoseintelt ja lasteaia koduleheküljelt aadressil http://ahjalasteaed.ee

3.3. Lapsevanemal on võimalus tutvuda lasteaia õppe-, arengu- ja õppeaasta tegevuskavaga, temaatilise nädalakavaga.

3.4. Lapsevanemal on õigus ja võimalus kõikide avalduste ja ettepanekutega kirjalikult pöörduda lasteaia direktori või hoolekogu poole.

3.5. Informatsiooni lasteaia päevakava, uudiste, teadete, soovituste jm kohta saab lasteaia kodulehelt, rühma infostendilt ja lasteaia personalilt.

3.6. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lapse rühma perekonna kontaktandmed (vanemate nimed, telefoninumbrid, kodune aadress ja e-posti aadressid), mille muutumisest tuleb koheselt teavitada ka rühma personali. Andmete andmisega lubab lapsevanem nende kasutamist lasteaia ja vallavalitsuse poolt.

3.7. Lapse peo päeval on soovitav lapse rühmas kohal olla vähemalt 10-15 minutit enne peo algust, et lapsevanem saaks aidata last riietumisel, välimuse korrastamisel ning laps saaks harjuda vanema(te) kohaloluga.

3.8. Lasteaia üritustel ja pidudel seisab lapsevanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete, nt nooremate-vanemate õdede-vendade, käitumine ei häiriks esinejaid.

3.9. Lasteaia ühisüritustel ja väljasõitudel osaleb laps koos vanemaga või vanema poolt teada antud täiskasvanud saatjaga.

3.10. Lasteaia ühisüritustel nii toas kui õues vastutavad lapse heaolu eest nii lapsevanem kui rühmaõpetajad.

3.11. Töökorralduses suvekuudel arvestatakse laste arvu, töötajate puhkusegraafikut ja majas teostatavaid remonttöid.

4. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

4.1. Lasteaeda laste vastuvõtmine ja sealt välja arvamine toimub vastavalt Põlva Vallavalitsuse määrusele 10.01.2018 nr 2-2/3.

4.2. Lapsevanem toob isiklikult lapse lasteaeda hiljemalt 8.30-ks ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava ja lasteaia lahtiolekuaega.

4.3. Erandkorras kui vanemal pole võimalik töö tõttu last tuua, siis vanema vastutusel ja kirjaliku avalduse alusel võib seda teha tema poolt määratud isik.

4.4. Lasteaia territooriumile sisenedes ning sealt lahkudes suletakse enda järelt maja välisuks ja värav.

4.5. Kapi korrasoleku eest vastutab lapsevanem.

4.6. Lasteaia personal vastutab lapse heaolu eest alates hetkest, mil lapsevanem või tema poolt volitatud isik on lapse õpetajale isiklikult üle andnud.

4.7. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale, kuid igasugustest muudatustest on lapsevanem kohustatud rühma personali teavitama, kes lapsele järgi tuleb.

4.8. Õpetajad ei anna last lasteaiast lahkumiseks üle kui:

– lapsele järgi tulnud isik on silmnähtavalt ebakaines olekus;

– lapsele tuleb järgi alaealine, kellega lahkumise kohta ei ole lapsevanem andnud kirjalikku nõusolekut;

– lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem ei ole õpetajat teavitanud sellest, et lapsele ei tule järgi vanem isiklikult.

4.9. Vastutus lapse eest kandub õpetajalt lapsele järgi tulnud isikule üle hetkest, mil õpetaja lapse talle järgi tulnud isikule üle annab.

4.10. Lapsevanemal on kohustus oma lapsele lasteaeda järgi tulla vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist.

4.11. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat helistades töötajale isiklikult.

4.12. Kui lapsevanem ei ole lapsele 1,5-5a rühmas kella 18.00-ks ja 6-7a rühmas kella 16.30-ks järgi tulnud või hiljemalt samaks ajaks rühma õpetajat erakorralisest hilinemisest teavitanud ajaks, siis võtab õpetaja ühendust lapsevanema(te)ga, vajadusel politseiga ning teavitab politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi. Kui selline asi on korduvalt juhtunud, siis teavitatakse olukorrast valla sotsiaaltöötajat ja/või lastekaitse töötajat.

Sinu laps vajab sind – ära unusta teda lasteaeda!

4.13. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat või assistenti, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

5. Toitlustamine

5.1. Lasteaia toit valmistatakse Ahja Kooli köögis.

5.2. 1,5-5a lastele transporditakse toit kinnistes termonõudes lasteaeda toidujagamisruumi, söömine toimub rühmaruumis ning 6-7a lapsed söövad kooli sööklas omaette lauas.

5.3. Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid ning lähtutakse õigusaktidega koolieelsete  lasteasutuste toitlustamisele kehtestatud nõuetest.

5.4. Nädala menüüga saab tutvuda rühma infostendil ning kooli kodulehel.

5.5. Lasteaiapäevas on kolm söögikorda, mis on iga vanuserühma päevakavas kindlatel kellaaegadel.

5.6. Lapse allergiast ning muudest ettekirjutustest toidu osas tuleb teavitada lapse rühma personali.

5.8. Toitlustamine on garanteeritud kõikidele lastele, kes on lasteaias hiljemalt hommikul kell 8.30. Saabuge õigeaegselt (erandkorras bussiliiklusest sõltuvad lapsed) .

5.9. Keelatud on lapsel kaasa anda või jätta riidekappi jooke, nätsu ja muid maiustusi. Soovi korral võib laps mõnikord kostitada teisi lapsi maiustustega (v.a näts), arvestades seejuures laste arvuga rühmas.

6. Lasteaiatasu arvestamine

6.1. Lasteaia tasu koosneb:

– lapsevanema aastaringsest osalustasust, mis on fikseeritud summa ja mis ei sõltu lapse kohalkäimise aktiivsusest (kehtestatud Põlva Vallavolikogu määrusega 21.02.2018 nr 1-2/12).

– lapse toidupäeva maksumusest, mille suurus kujuneb lasteaias kohaloldud päevade arvu järgi. Toidupäeva tasu: hommikusöök – 0,3 €, lõunasöök – 1,0 €, oode – 0,4 €. 

6.2. Arve lapsevanemale koostatakse eelneva kuu kohta.

6.3. Lasteaia arve väljastab Põlva valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile.

7. Lasteaiaarve tasumine

7.1. Lapsevanem tasub raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.

7.2. Tasumisvõimalused: panka ülekandega või vallavalitsuse kassasse sularahas.

7.3. Tasumise tähtaeg on kuu 20.-ndaks päevaks.

7.4. Makseraskuste korral palun koheselt pöörduda valla sotsiaalosakonna poole.

8. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

8.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

8.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

8.3. Lapsevanem toob lasteaeda üksnes terve lapse.

8.4. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada enda või teiste tervist.

8.5. Rühma õpetajal võib keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, silmapõletik, kõhulahtisus jms).

8.6. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat koheselt ja vajadusel viib vanem lapse koju.

8.7. Lasteaias lapsele ravimeid ei anta. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud õpetajaga.

8.8. Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (tuulerõuged, sügelised, düsenteeria, leetrid, punetised, täid jms) on lapsevanemal kohustus teatada sellest lasteaiale.

8.9. Laps tuleb lasteaeda puhtana (pestud, kammitud, sõrme- ja varbaküüned lõigatud jne) ja tervete riietega (jope lukud käivad kinni, nööbid olemas). Tüdrukutel, kelle on pikad juuksed, peavad olema need patsis või soengusse seatud.

8.10. Lapsel peavad kaasas ka garderoobikapis olema isiklikud hügieenivahendid – kamm, pabertaskurätid, vajadusel vahetuspesu, sokid, sukkpüksid.

8.11. Lapsel peavad olema libisemiskindla heleda tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Soovitatavalt sandaalid, võimla tarbeks tennised.

8.12. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik, jahedamal perioodil on vajalikud õuekindad, sõrmikud võib anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

8.13. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

8.14. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

8.15. Jälgige, et magamiseks vajalik riietus pole kasutuses üle ühe nädala.

8.16. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist või vahetusse minemist, soovitame need märgistada lapse jaoks äratuntavalt.

8.17. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral võtab lasteaia töötaja ühendust lapse vanemaga ja kutsub vajadusel kiirabi. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

8.18. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajatel võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

8.19. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid (Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus § 21 lg 6 ja 7).

8.20. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

8.21. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaia õues, talvisel ajal välisõhu temperatuuril kuni miinus 15C (Sotsiaalministri määrus 24.09.2010 nr 61).

8.22. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevuses. Tuppa lapsi ei jäeta, kuna õuesoleku ajal teostatakse rühma koristust ja tuulutamist.

8.23. Kui lubate lapsel tulla lasteaeda jalgrattaga, siis palun muretseda ka kiiver ja soovitavalt ka põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmed. Lasteaia õuealal on lubatud rattaga sõita ühe kaupa ja kinnirihmatud kiivriga.

8.24. Ratastega sõitmine toimub üksnes selleks ettenähtud kohas, mille kohta saab infot rühma õpetajatelt.

8.25. Kõik kelgud ja suusad peavad olema varustatud lapse nimega.

8.26. Lapse sünnipäeva tähistamine rühmas toimub ühise lauluringiga peale hommikusööki. Soovi korral võib sünnipäevalaps tuua ja pakkuda maiustusi-puuvilju, arvestades laste arvuga rühmas.

9. Turvalisuse tagamine

9.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsus edendamise võimalusi.

9.2.Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljakud ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

9.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

9.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

9.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

9.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

9.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

9.8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

9.9. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

9.10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahendile, kellel on vastav direktori luba.

9.11. Laste mängualal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.

9.12. Ei soovita kaasa tuua koduseid mänguasju (va kaisuloom), raha, mobiiltelefoni ja tugevat heli tekitavaid mänguvahendeid, et vältida lastevahelisi tülisid ja probleeme mänguasjade jagamisel.

9.13. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad teavitavad viivitamatult rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ning füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

9.14. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

10. Koostöö

10.1. Hea koostöö lapsevanemate ja personali vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamiseks lasteaias.

10.2. Personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver (Lastekaitse seadus § 27).

10.3. Info lasteaias toimuvate ettevõtmiste ja ürituste kohta, aktuaalsetest probleemidest, menüü ja muud olulised teated lapsevanematele leiate tahvlitelt seinal, kodulehelt või Eliis.ee.

10.4. Vanem teeb personaliga koostööd lapse käitumiseprobleemi ilmnemisel nende algfaasis, otsib üheskoos võimalikke lahendusi ja pedagoogilise personali soovitusel pöördub professionaalse abi saamiseks teiste erialaspetsialistide poole. Koostöö puudumisel kaasatakse vanema mõjutamiseks vallavalitsus, valla sotsiaaltöötaja ja lastekaitse ametnik.

10.5. Üks kord aastas, õppeaasta alguses, toimub lapsevanemate üldkoosolek.

10.6. Üks kord aastas kevadel toimuvad arenguvestlused.

10.7. Vajadusel pöörduge esmalt alati lasteaia õpetajate, õpetajaabide, logopeedi või valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks. Kontaktid leiate lasteaia kodulehelt.

10.8. Vallavalitsuse poole soovitame pöörduda alles siis, kui lasteaiasiseselt pole suudetud probleemile lahendust leida.

11. Parkimine, suitsetamine ja koduloomad

11.1. Autode parkimine Lasteaed Illikuku territooriumil pole lubatud.

11.2. Autod pargitakse väljaspool territooriumit vaid selleks otstarbeks ettenähtud kohtadesse.

11.3. Laste toomisel ja viimisel lasteaeda/lasteaiast koju on lubatud lühiajaline parkimine väravatagusesse teetaskusse või jätma parkimisel vabaks otsesuuna sõiduraja äärest kaugemal kuni 2 m meetri laiune riba nähtavuse säilitamiseks.

11.4. Lasteaia territooriumil on keelatud suitsetamine, ka e-sigareti kasutamine.

11.5. Lasteaia territooriumil on keelatud viibimine lemmikloomadega.

12. Lõppsätted

12.1. Kodukorra kinnitab lasteaia direktor, kuulates ära pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu arvamuse.

12.2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.