Menu
+372 5218540

Vastuvõtmine

Ahja Vallavalitsuse määrus, vastu võetud 25.08.2015

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib Ahja valla koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

§ 2.  Lasteaeda vastuvõtmine

(1) Lasteaeda võetakse 2-7 aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht rahvastikuregistri andmetel on Ahja vald. Vabade kohtade olemasolul võib lasteaeda vastu võtta lapsi väljastpoolt Ahja valda. Vastuvõtmisel eelistatakse tööl käivate vanemate lapsi.
(2) Vastuvõtt lasteaeda toimub sooviavalduste laekumise järjekorras. Vaba kohta olemasolul teavitab direktor lapsevanemat 7 päeva jooksul.

(3) Vabade kohtade puudumisel võib lapsevanem jääda kohataotlejana järjekorda.

(4) Lasteaiakoha taotlemiseks esitab vanem direktorile:
1) lapse sünnitõendi;
2) kirjaliku vormikohase avalduse (Lisa 1: Avaldus lapse vastuvõtuks lasteaeda;
3) lapse lasteaeda tulekul informeerib vanem kirjalikult direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

(5) Lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor lapsevanemale vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda, lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest kuludest ja tasu suurustest.

(6) Lapsevanem, kes soovib lasteaias käiva lapse jätta ajutiselt koduseks, teeb selle kohta kirjaliku avalduse, näidates ära perioodi, millal laps ei viibi lasteaias. Koht lasteaias säilitatakse ja lepingut ei lõpetata kui lapsevanem jätkab lasteaia kohamaksu tasumist.

(7) Direktor komplekteerib ja kinnitab rühmad oma käskkirjaga jooksva aasta hiljemalt 10. septembriks, esitab vastava nimekirja Ahja Vallavalitsusele ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 3.  Osaajaline koht

(1) Osaajaline koht moodustatakse lasteaias, kui:
1) laps ei vaja kohta iga päev;
2) kohta kasutatakse kindlatel nädalapäevadel.

(2) Osaajalise koha kasutamiseks sõlmivad lapsevanem ja lasteaia direktor lepingu, milles määratakse lapse poolt lasteaia kasutamise aeg ja vanema poolt makstava osa suurus.

§ 4.  Tasutavad maksud ja tasud

(1) Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud tasuma lasteaias käiva lapse eest kohamaksu ja toiduraha.

(2) Lapsevanem on kohustatud tasumisele kuuluva summa maksma hiljemalt 20. kuupäevaks vallavalitsuse kassasse või tegema vastava ülekande vallavalitsuse arveldusarvele.

(3) Lapsevanem on kohustatud tasuma lapse puudumajäämise esimese toidupäeva maksumuse.

§ 5.  Lasteaiast väljaarvamine

(1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus.

(2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt 7 päeva enne lahkumist, märkides ära lapse lasteaiast lahkumise kuupäeva.

(3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel, kui:
1) laps läheb kooli;
2) laps on puudunud põhjuseta ja meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui kaks kuud õppeaastas (v.a. suvekuud).
3) vanem ei ole kahe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia toidukulu ja muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa ega teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.

(4) Direktor teeb käskkirja vanemale teatavaks.

(5) Pikaajalise põhjusega puudumise korral säilitatakse lapsele koht lasteaias.

(6) Koha kaotanud lapsele saab koha taotleda üldise järjekorra alusel.

(7) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.


Dokumendi originaal Riigiteatajas

Lisa 1: Avaldus laspe võtuks lasteaeda