Menu
+372 5218540

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog:  Ave Plakk

ave.plakk@ahjakool.ee

E 9.00-10.00

K 8.45-10.00

Lasteaias töötava sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on lasteaias esile kerkivate probleemide ennetamine ja lahendamine. Toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset kohanemist  lasteasutuses. Teen ka lastega individuaalseid tunde, sotsiaalsete oskuste õpetamine läbi mänguliste tegevuste.

Tööülesanded:

Nõustada õpetajaid, lapsevanemaid ja õpetada lastele igapäevaelu oskusi.

Aidata leida lastele sobivaid töövõtteid, vahendeid, arendavaid mänge õpi-, sotsiaal- ja eneseteenindusoskuste kujundamiseks.

Toetada last õppe- ja kasvatustegevustes, et kujuneks välja laps, kellel on  positiivne minapilt, mõistab ümbritsevat keskkonda, algatusvõime ja esmased tööharjumused.

LAPSEVANEM, pöörduge sotsiaalpedagoogi poole, kui:

  • kui lapse käitumine on muutunud;
  •  kui laps ei taha lasteaeda tulla;
  • soovite rääkida lapse käitumis-, õpi- või kohanemisraskustest;
  • lapse elus on toimunud muudatused, milleks lasteaed võiks teada;
  • oled märganud abi vajavat last või peret;
  • leiame koostöös rühmaga parimad lahendused lapse heaolu nimel.